پرسشهای متداول
 
سوال 1 : چرا خداوند دست به آفرینش زده و این همه موجود و از جمله انسان را آفریده است ؟
سوال 2 : نقش ایمان به خدا در زندگی انسان چیست ؟
سوال 3 : آیا خدا به عبادات ما نیاز دارد که فرمان داده نماز بخوانیم و رو به کعبه بایستیم ؟
سوال 4 : چرا صالحان ، گرفتار مشکلات هستند و مجرمان و گنهکاران ،در رفاه به سر می برند ؟
سوال 5 : چگونه قبولی تمام کارها ، مشروط به قبولی یک عمل همچون نماز می شود ؟
سوال 6 : چگونه پاداش بعضی اعمال انسان ، از حساب و شماره می گذرد ؟
بیشتر ...