دبیرستان دخترانه توحید
 
  کادر اداری و اجرایی

 

معاون آموزشی ( انضباطی ) کل پایه یازدهم ودوازدهم ریاضی و دوازدهم انسانی  : سرکار خانم اسلاملو
معاون آموزشی ( انضباطی ) کل پایه دهم و دوازدهم تجربی : سرکار خانم کاظم پور

 معاونت اجرایی: سرکار خانم فرخی
معاونت فناوری : سرکار خانم فیضی خواه 
معاونت پرورشی : سرکار خانم شریف

مشاور : سرکار خانم قاسمی   مشاور : سرکار خانم باقری