کادر اداری و اجرایی
 

 

معاون آموزشی ( انضباطی ) کل پایه دوازدهم و دهم انسانی : سرکار خانم اسلاملو
معاون آموزشی ( انضباطی ) کل پایه یازدهم و دهم تجربی و دهم ریاضی : سرکار خانم کاظم پور

 معاونت اجرایی: سرکار خانم فرخی
معاونت پرورشی : سرکار خانم شریف