مشخصات اعضای اصلی انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دخترانه توحید به تفکیک سمت
 
 
 ردیف نام و نام خانوادگی    سمت
 1  فریده صالحی  مدیر آموزشگاه
 2  طاهره کاظم پور  معاون آموزشی
 3  فرخنده پورمرشد  معاون پرورشی
 4  فاطمه اکران  نماینده معلمان
 5  مریم پهلوان  منشی و رابط
 6  الهه همتی  رئیس انجمن
 7  زهرا کرمیار  نایب رئیس
 8  زهرا فروزش  نماینده منتخب اولیا
 9  مریم انصاری  نماینده منتخب اولیا
 10  زهرا کرد  نماینده منتخب اولیا
 11  آرزو بیدقی  نماینده منتخب اولیا
 12  محمد موسوی  نماینده منتخب اولیا
 13  صدیقه لاجوردی  نماینده منتخب اولیا
 14  زهرا مهدی نیا  نماینده منتخب اولیا
 15  مروارید طباطبایی  نماینده منتخب اولیا