دبیرستان دخترانه توحید
 
  کادر آموزشی و علمی

                         توجه : اسامی در گروه ها بر طبق حروف الفبا مرتب شده اند .
دبیران ریاضی دبیرستان : 
  سرکار خانم صادقی -  سرکار خانم عباسی -
سرکار خانم صوفی - سرکار خانم فاضلی  - سرکار خانم ملک - سرکار خانم اردستانی

دبیران شیمی دبیرستان : 
سرکار خانم آذرنوش -  سرکار خانم  قادری - سرکار خانم هاشمی 

دبیران فیزیک دبیرستان : 
سرکار خانم فراهانی  - سرکار خانم وزیری 

دبیران زیست دبیرستان : 
سرکار خانم صادقی

دبیران دینی دبیرستان : 
سرکار خانم براتی - سرکار خانم آشنایی

دبیران ادبیات دبیرستان : 
 سرکار خانم امانت  - سرکار خانم عاشقان -
سرکار خانم مشایخی

دبیران زبان انگلیسی دبیرستان : 
سرکار خانم امیدی - سرکار خانم ترکیان - سرکار خانم فتاحی

دبیران عربی دبیرستان : 
سرکار خانم اخلاق پسند -


دبیران ورزش دبیرستان : 
سرکار خانم رجبیان - سرکار خانم مشایخی

دبیرمطالعات ، اقتصاد و جامعه : 
سرکار خانم علی پور

دبیر فلسفه ، منطق و روانشناسی : 
سرکار خانم حیاط شاهی 

دبیر تاریخ : 
سرکار خانم حسن نژاد

دبیر جغرافیا : 
سرکار خانم کیوانیان - سرکار خانم مسعودی نژاد

دبیر زمین شناسی : 
سرکار خانم طالب