دبیرستان دخترانه توحید
 
  HTML

 

کمد شماره 1

شیمی

طبقه اول

( سولفید و سولفات)

طبقه دوم

( نیترات-کربنات-کرومات)

طبقه سوم

( بازها- اکسیدها)

طبقه چهارم

( هالیدها)

طبقه پنجم

( وسایل)

 

سولفات باریم

سولفات مس

سولفات سدیم

سولفید سدیم

سدیم هیپوسولفید

سولفات روی

سولفات آلومینیوم

سولفات کلسیم

سولفات منیزیم

سولفات آهن

تیوسولفات سدیم

 

 

دی کرومات آمونیوم

کرومات سدیم

کرومات پتاسیم

نیترات آمونیوم

نیترات کبالت

نیترات مس

نیترات سرب

نیترات کلسیم

نیترات آهن

نیترات سدیم

نیترات پتاسیم

کربید کلسیم

کربنات سدیم

کربنات کلسیم

نیتریت سدیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اکسید کروم

دی اکسید منگنز

اکسید کلسیم

اکسید مس

اکسید آهن

اکسید آلومینیوم

اکسید جیوه

تیوسونات آمونیوم

هیدروکسید پتاسیم

هیدروکسید کلسیم

هیدروکسید سدیم

هیدروکسید باریم

بی کربنات کلسیم

آمونیاک

آب ژاول

سیلیس

 

 

کبالت کلرید

کاربید کلسیم

سدیم کلرید

فرم الدئید

کلرید منیزیم

کلرید پتاسیم

کلرید آمونیوم

کلرید باریم

کلرید مس

کلرید استرانسیم

کلرید آهن

کلرید لیتیم

کلرید کلسیم

کلریدفریک

کربید کلسیم

فلورید سدیم

یدید سدیم

یدید پتاسیم

سدیم برمید

برمید پتاسیم

تترا کلرید کربن

کلرورفریک

 

چراغ الکلی

پیپت ها

پرمنگنات پتاسیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


کمدشماره2

شیمی

طبقه اول

( استات ، فسفات ، فلزات )

طبقه دوم

( ترکیبات آلی)

طبقه سوم

(اسیدها)

طبقه چهارم

( معرفها )

طبقه پنجم

( دستگاهها)

 

استات سدیم

استات سرب

آمونیوم استات

کربنات سدیم

سدیم هیدروژن فسفات

فسفات دی آمونیوم

پودر روی

براده آهن

تیغه های فلزی

سدیم

پتاسیم

لیتیم

منیزیم

جیوه

آلومینیوم

پودر مس

کلسیم

میخ

گوگرد

براده آهن و گوگرد

کربن

فسفر سفید

 

 

 

گلوکز

نفتالین

اوره

آب اکسیژنه

استون

فرمالین

برم مایع

زغال سنگ

نفت سفید

اتر

تولوننچ

سیکلو هگزان

گلیسیرین

الکل متیلیک

الکل اتیلیک

نشاسته

متانول

وازلین

ژلاتین

تنتورید

کلرورفرم

کربن تتراکلرید

 

 

 

اسید سولفوریک

اسید کلریدریک

اسید نیتریک

اسید فسفریک

اسید بوریک

براکس

اسید سیتریک

اسید استیک

( انتقال به زیر هود)

 

تورنسل

فنل فتالئین

متیل اورانژ

سرکه

روغن مایع

نمک خوراکی

کاغذ صافی

کاغذ لیتموس

لوله آزمایش

 

 

 

لامپ کاتدی

الکترولیز آب

 

 

کمدشماره3 شیمی

طبقه اول

طبقه دوم

طبقه سوم

طبقه چهارم

طبقه پنجم

 

بالون های کوچک و بزرگ

 

 

ارلن

بشر

کاسه چینی

قیف

 

لوله U شکل

لوله شیشه ای تخت

 

استوانه مدرج

دستگاه همرفت

 

 

سرنگ