دبیرستان دخترانه توحید
 
  درج مطلب

کلاس 1/12 ریاضی

ساعت چهارم

ساعت سوم

ساعت دوم

ساعت اول

روزها / ساعت کلاس

گسسته

زبان فارسی

فیزیک

دیفرانسیل

شنبه

فیزیک

شیمی

زبان

دینی

یکشنبه

زبان - دیفرانسیل

دیفرانسیل

شیمی

هندسه

دوشنبه

کلاس 2/12ریاضی

ساعت چهارم

ساعت سوم

ساعت دوم

ساعت اول

روزها / ساعت کلاس

فیزیک

دیفرانیسیل

گسسته

زبان فارسی

شنبه

فیزیک

دینی

شیمی

زبان

یکشنبه

دیفرانسیل

زبان

گسسته

دیفرانیسیل

شیمی

دوشنبه

 

کلاس 1/12 تجربی

ساعت چهارم

ساعت سوم

ساعت دوم

ساعت اول

روزها / ساعت کلاس

زبان

زمین

ریاضی

زیست

فیزیک

شنبه

دینی

شیمی

فیزیک

زبان

یکشنبه

ریاضی

زیست

زبان فارسی

شیمی

دوشنبه

کلاس 2/12تجربی

ساعت چهارم

ساعت سوم

ساعت دوم

ساعت اول

روزها / ساعت کلاس

زمین -  زبان

فیزیک

زبان فارسی

 

ریاضی

شنبه

شیمی

زیست

زبان

فیزیک

یکشنبه

شیمی

دینی

ریاضی

زیست

دوشنبه

کلاس1/12 انسانی

ساعت چهارم

ساعت سوم

ساعت دوم

ساعت اول

روزها / ساعت کلاس

ادبیات - عربی

زبان فارسی

ریاضی

زبان

شنبه

جغرافی

عربی

ادبیات

تاریخ

یکشنبه

زبان

جامعه

فلسفه

دینی

دوشنبه

کلاس2/ 12 انسانی

ساعت چهارم

ساعت سوم

ساعت دوم

ساعت اول

روزها / ساعت کلاس

عربی

ادبیات

زبان

زبان فارسی

ریاضی

شنبه

ادبیات

جغرافی

تاریخ 

عربی

یکشنبه

جامعه

فلسفه

دینی

زبان

دوشنبه