دبیرستان دخترانه توحید
 
  درج مطلب

کلاس دهم ریاضی

ساعت چهارم

ساعت سوم

ساعت دوم

ساعت اول

روزها / ساعت کلاس

ریاضی

ریاضی

دفاعی

سواد رسانه

 

شنبه

فیزیک

زبان

دینی

ریاضی

یکشنبه

عربی

ورزش

زبان

دفاعی

فیزیک

دوشنبه

هندسه

شیمی

هندسه

شیمی

سه شنبه

نگارش

فارسی

جغرافی

فیزیک

چهارشنبه

کلاس 1/10 تجربی

ساعت چهارم

ساعت سوم

ساعت دوم

ساعت اول

روزها / ساعت کلاس

دفاعی

شیمی

ریاضی

ریاضی

شنبه

ریاضی

فیزیک

فارسی

سواد رسانه

یکشنبه

فیزیک

زبان 

دفاعی

ورزش

عربی

دوشنبه

شیمی

نگارش 

دینی

زیست

سه شنبه

جغرافی

زبان

فیزیک

زیست

چهارشنبه

 

کلاس 2/10  تجربی

ساعت چهارم

ساعت سوم

ساعت دوم

ساعت اول

روزها / ساعت کلاس

شیمی

زیست

ریاضی

عربی

شنبه

زبان

سواد رسانه

فیزیک

ورزش

یکشنبه

دینی

فیزیک

دفاعی

 زبان

ریاضی

دوشنبه

زیست

شیمی

نگارش

ریاضی

سه شنبه

دفاعی

فیزیک

فارسی

جغرافی

چهارشنبه

کلاس 3/10  تجربی

ساعت چهارم

ساعت سوم

ساعت دوم

ساعت اول

روزها / ساعت کلاس

ریاضی

ریاضی

شیمی

دینی

شنبه

نگارش

ریاضی

سواد رسانه

فیزیک

یکشنبه

عربی

دفاعی

زبان

فیزیک

شیمی

دوشنبه

جغرافی

زیست

زیست 

ورزش

سه شنبه

فیزیک

دفاعی

زبان

فارسی

چهارشنبه

کلاس دهم انسانی

ساعت چهارم

ساعت سوم

ساعت دوم

ساعت اول

روزها / ساعت کلاس

سواد رسانه

دینی

عربی

دینی - دفاعی

شنبه

تاریخ

ریاضی

نگارش

ادبیات

یکشنبه

ورزش

تاریخ

عربی

منطق

دوشنبه

زبان

ریاضی

جغرافی

اقتصاد

سه شنبه

جامعه

فنون

دفاعی

زبان

جامعه

چهارشنبه