اخبار/مقالات  
درس هایی از قرآن

برندگان مسابقات  

درس هایی از قرآن

 

نام و نام خانوادگی

کلاس

تاریخ مسابقه

معتمدی

3/1

13/9/93

فلاح زاده

1/1

6/9/93

 

برندگان درس هایی از قرآن 93/9/6

نام و نام خانوادگی

پایه

دشتبان

1/3

محمد حسن

3/2 تجربی

 

برگزیدگان مسابقات درس هایی از قرآن
 

برندگان مسابقات درس هایی از قرآن 15/8/93

 

کلاس

نام و نام خانوادگی

3/1 تجربی

فاطمه دشتبان

2/1 انسانی

مریم انصاری زاده

2/4 تجربی

فاطمه نصیری