دبیرستان دخترانه توحید
 
  HTML

 

کمد شماره 1 زیست

طبقه اول

طبقه دوم

طبقه سوم

طبقه چهارم

 

مولاژهای مغزی

قلب

چشم

مقطع عرضی سر و گردن

آمیب

 

 

مولاژهای کوچک عضلات بدن

مولاژهای تخمدان وهاگدان

مولاژ کامل دندان

مولاژ کلیه

مولاژ کبد و کلیه

مولاژ آمیب

مولاژ کیسه هوایی ریه

 

سلول جانوری دست ساز

مراحل تقسیم سلول تخم

 

 

مولاژ قورباغه

مولاژ مرغ

مولاژ ماهی

پارامسی دست ساز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


کمدشماره2 زیست

طبقه اول

طبقه دوم

طبقه سوم

طبقه چهارم

 

مولاژهای کولیس خارجی

ماکت پوست

مولاژ نیم کره صورت

مولاژ گوش داخلی

 

 

مولاژهای دندان

اسکلت کامل صورت

پروژکتور اسلاید

 

کلیه ابزار تشریح

شیشه های ساعت

انواع لام های میکروسکوپ

اسلایدهای گیاهی

اسلاید های جانوری

 

انواع حلالها و نگهدارنده ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمدشماره3 زیست و زمین

طبقه اول

طبقه دوم

طبقه سوم

طبقه چهارم

طبقه پنجم

 

جنین گوساله

مار از نژادهای مختلف

عقرب

خرچنگ

 

جنین

هزارپا

خرچنگ

عقرب

ملخ

رتیل

سنگ کلیه

 

جعبه حشرات

صدف ها

 

فسیل اسکلت

شیست دگرگونه

لنگلومرا رسوبی

پورنیری

گنیس چشمی دگرگونه

فسیل مرجان

 

ماکت منطقه کوهستانی

گسل های نرمال

فرسایش یک طاقدیس

سدهای ساحلی

هدست و گرابن

گسل لغزشی

دوره نقشه های تاریخی ایران

جعبه سنگ و کانی

کلکسیون سنگ ها

شبکه آبهای جاری

رابطه چین خوردگی و گسل فرسایش

آتش فشان چند مرحله ای