سال تحصیلی 94-93  
برترین های مرآت آبان ماه

نام و نام خانوادگی

پایه اول

نیکا سلطانی

رتبه اول

زهرا موذنی

رتبه دوم

زهرا میرزایی

رتبه سوم

نام و نام خانوادگی

پایه دوم ریاضی

پرنیان امین صارمی

رتبه اول

هلیا نوروزی

رتبه دوم

زهرا سمیعی

رتبه سوم

نام و نام خانوادگی

پایه دوم تجربی

فاطمه بابادی حسن

رتبه اول

سها موذنی

رتبه دوم

سحر نجاریان

رتبه سوم

نام و نام خانوادگی

پایه دوم انسانی

فاطمه حیدری فرزان

رتبه اول

اسماء حاتمی

رتبه دوم

زهرا مظفری

رتبه سوم